Friday , December 13 2019
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / Media / “IHJAU ULUMIDDIN” (vëllimi 1, 2 dhe 3) TASHMË EDHE NË GJUHËN SHQIPE

“IHJAU ULUMIDDIN” (vëllimi 1, 2 dhe 3) TASHMË EDHE NË GJUHËN SHQIPE

Të nderuar vëllezër dhe motra!
Të dashur dashamirë të librit!

Duke falënderuar Allahun e Madhërishëm, lexuesve shqiptarë u ofrohen tri vëllimet e para të veprës më të njohur dhe më të rëndësishme “IHJA U ULUMIDDIN” të autorit me renome botërore, Imam Ebu Hamid EL-GAZALI, i njohur me epitetin Huxhetul Islam – argument i Islamit.

Padyshim autori bën pjesë në teologët, juristët, filozofët, mistikët, reformatorët dhe mendimtarët më të mëdhenj muslimanë dhe më të spikatur të shekullit të mesëm (1059-1111/450-501).
Vepra e tij “Ihjau ulumiddin” (Rilindja e shkencave fetare) është vepra më e madhe dhe më e rëndësishme e Gazaliut, e cila është përkthyer në shumë gjuhë të rëndësishme botërore. Ajo përfshinë analiza të përkryera të tekstit kur’anor dhe hadithit si dhe tërë diturisë fetaro-shkencore, posaçërisht nga periudha e hershme islame dhe shkollave të para fetaro-akaidike dhe sheriatiko-juridike, si dhe drejtimeve dhe bartësve të protagonistëve të tyre.

Rilindja, ringjallja, ripërtëritja e diturisë dhe shkencës është problemi qëndror i konceptit të ixhtihadit të Gazaliut. Kurdo që muslimanët nuk i kanë përfillur këto mësime, por diturinë dhe njohjen e fesë e kanë lënë pas dore, janë ballafaquar me shkatërrime.

Ihjau ulumiddin, e Gazaliut është bazuar në Kur’an, hadith dhe ndjenjat personale religjioze. Ka përdorur metodën skolastike dhe argumentin. Libri i kushtohet publikut të gjërë, posaçërisht besimtarëve.

Tri vëllimet e para të kësaj vepre përmbajnë këto kapituj:
– Dituria;
– Themelet e besimit;
– Fshehtësitë e pastërtisë;
– Fshehtësitë e namazit;
– Fshehtësitë e zekatit;
– Fshehtësitë e agjërimit;
– Fshehtësitë e haxhit;
– Rregullat e leximit të Kur’anit;
– Lutje dhe dhikër;
– Ibadeti dhe koha.
– Etika e ushqimit;
– Etika bashkëshortore;
– Etika e fitimit dhe arritjes së pasurisë;
– Hallalli dhe harami;
– Etika e shoqërimit dhe komunikimit.

Edhe njëherë falënderojmë Zotin e Madhëruar që kjo vepër kapitale ta sheh dritën e botimit edhe në gjuhën shqipe. Gjithashtu falënderojmë përkthyesin, dr. Ali Iljazin i cili me pedantëri dhe në mënyrë brilante e ka përkthyer këtë vepër, pastaj sponsorët – xhematin e xhamisë “Al-Shems” dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë.

PS: E drejtë ekskluzive e shitjes së kësaj vepre i takon xhamisë “Al-Shems” në Rebstein të Zvicrës. Të gjithë të interesuarit mund të na shkruajnë në këtë adresë elektronike:
bi-igr@hotmail.com

Çmimi për një vëllim 20 Sfr.

Me selame!
Kryesia e xhamisë.

Lexo gjithashtu

SHEMBUJ PËR KARAKTERIN E BUKUR TË HAZRETI MUHAMMEDIT, S.A.V.S.

DISA SHEMBUJ PËR KARAKTERIN E BUKUR TË HAZRETI MUHAMMEDIT, S.A.V.S., TË CILËT DIJETARËT I KANË …

Leave a Reply